Liittymismaksuperiaatteet

Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa sähkönkäyttöpaikan liittämisen Seiverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon. Liittymismaksuun kuuluu sähköverkon rakentaminen SV:n määrittämään liittämiskohtaan.

Liittämiskohta on liittyjän ja SV:n jakeluverkon sähkölaitteistojen välinen omistusraja. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa. Asemakaavoitetulla alueella liittämiskohta on sähköverkon suunnasta liittymään päin määritetty kiinteistön lähin raja.

Vyöhykehinnoittelu 0,4 kV

Liittymismaksuvyöhyke määräytyy sähkönkäyttöpaikan sijainnin perusteella.

Liittyjän siirtyessä uuteen liittymismaksujärjestelmään tai vyöhykkeeseen, muutoksesta johtuvaa mahdollista liittymismaksun alentumista ei hyvitetä liittyjälle.

Vyöhyke V1 on voimassa olevan asemakaavan mukainen alue.

Vyöhyke V2 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue. Liittämiskohdan suora etäisyys olemassa olevalta muuntamolta alle 600 m. Yli 100 A liittymästä tehdään tarjous tapauskohtaisesti. Liittymismaksu määräytyy tällöin verkon rakentamiskustannusten perusteella ja on vähintään 1,3 x vyöhykkeen V1 mukainen sulakekohtainen maksu.

Vyöhyke V2+ on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue. Liittämiskohdan suora etäisyys olemassa olevalta muuntamolta 600–800 m. Yli 25 A liittymästä tehdään tarjous tapauskohtaisesti, jos liittymä voidaan toteuttaa sähköisten mitoitusvaatimusten tai olosuhteiden puitteissa. Liittymismaksu määräytyy tällöin verkon rakentamiskustannusten perusteella ja on vähintään 3,5 x vyöhykkeen V1 mukainen sulakekohtainen maksu.

Vyöhykkeiden V1, V2 ja V2+ ulkopuolinen alue

Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella liittymismaksuun sovelletaan ensisijaisesti aluehinnoittelua. Ellei aluehinnoittelua ole, sovelletaan liittymismaksuun tapauskohtaista hinnoittelua. Tapauskohtaisessa ja aluehinnoittelussa liittymismaksu on vähintään vyöhykkeen V2+ liittymismaksun mukainen.

Aluehinnoittelu on voimassa ennalta rajatulla alueella. Kaikki liittyjät maksavat alueella yhtä suuren liittymismaksun samankokoisesta liittymästä.

Aluehinnoittelussa liittymismaksu lasketaan kaavalla:

Liittymismaksu = kaikki rakennuskustannukset / todennäköiset liittyjät

Todennäköinen liittyjä on olemassa oleva tontti, jolla sijaitsee (asuin)rakennus / huvila tai tontti, jolla on voi­massa oleva rakennuslupa.

Aluehinnoittelu toteutuu, jos 60 % todennäköisistä liittyjistä tekee liittymissopimuksen. Aluehinnoittelu on voimassa 10 vuotta siitä, kun sähköverkko on rakennettu. Aluehinnoittelu muuttuu automaattisesti vyöhykehinnoittelun piiriin, kun aluehinta ei ole enää voimassa. Tämän jälkeen liittymismaksu määräytyy vyöhykkeen voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Keskijänniteliittymä 20 kV

Liittyminen sähköverkkoon tapahtuu 20 kV:n jännitteellä ja liittymän syöttökaapeli on osa jakeluverkkoa, ellei liittymissopimuksessa toisin sovita. Liittymän muuntamokojeistoon tulee sisältyä ennen mittausta kolme kappaletta SV:n vaatimukset täyttävää kalustettua 20 kV -kuormanerotinkenttää jakeluverkon kaapeleiden liittämiseksi, ellei liittymissopimuksessa toisin sovita. Liittyjä hankkii muuntamon ja vastaa sen käytöstä.

Liittyjän tulee järjestää SV:lle viivytyksetön pääsy muuntamoon kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä tarkoittaa normaalisti SV:n sarjaan sarjoitettua 2-pesälukkoa tai putkilukkoa, jossa on sisällä asiakkaan avain muuntamoon.

Jos liittymän liittymistehoa kasvatetaan, laskutetaan liittymismaksuna vanhan ja uuden liittymistehon erotus muutoshetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos liittymän liittymistehoa pienennetään, liittymismaksua ei hyvitetä.

Pienimuotoisen tuotannon liittäminen ≤ 2 MVA

SV:n vastuualueella sijaitsevat pienet tuotantolaitokset tai kulutus liitetään aina olemassa olevaan 20 kV:n verkon osaan tai muuntamoon. Alle 200 kVA:n tuotantolaitosten liittyminen voi tapahtua 0,4 kV:n jännitteellä. 200 kVA:n sekä sitä suurempien tuotantolaitosten liittyminen toteutetaan aina 20 kV:n jännitteellä. Liittymismaksu on aina tapauskohtainen ja se koostuu liittymän rakentamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Tuotantolaitoksen omistaja on velvollinen varustamaan laitoksensa sellaisella suojauksella, että laitoksesta ei aiheudu häiriötä muille asiakkaille eikä se aiheuta vaaratilanteita sähköverkon vikatilanteissa. Laitoksen on täytettävä SV:n asettamat tekniset vaatimukset.

Jos samassa liittymässä on sekä sähkön kulutusta että sähkön tuotantoa, sähkön kulutuksen osalta maksetaan vyöhykehinnoittelun mukainen liittymismaksu.

Tuotannon tai kulutuksen liittäminen > 2 MVA

Sähköä tuottavat laitteistot, joiden koko on suurempi kuin 2 MVA, liitetään aina suoraan johonkin 110/20 kV:n sähköasemistamme. Liittymismaksu on aina tapauskohtainen.

Tuotantolaitoksen omistaja on velvollinen varustamaan laitoksensa sellaisella suojauksella, että laitoksesta ei aiheudu häiriötä muille asiakkaille eikä se aiheuta vaaratilanteita sähköverkon vikatilanteissa. Laitoksen on täytettävä SV:n asettamat tekniset vaatimukset.

Suuremman kulutuksen kuin 2 MVA liittäminen on aina tapauskohtainen ja liittymismaksu riippuu liittämis-kohdan sähköverkon rakenteesta ja mahdollisista verkkoinvestointien tarpeesta.

Pienliittymä

Pienliittymä tarkoittaa liittymäkooltaan maksimissaan 1 x 25 A yhdyskuntateknistä laitetta, kaapeli-tv-vahvistinta yms., joka voidaan liittää siten, että sähkönkäytön veloitus ei perustu mittaukseen vaan arvioituun kulutukseen. SV laskuttaa liittyjältä kaikki liittymän ylläpitoa koskevat kustannukset. Laskutettavia ovat myös liittymän rakentamisen jälkeen tapahtuvat sen ylläpitoon ja muutoksiin liittyvät kustannukset.

Tilapäisliittymä

Tilapäisliittymästä veloitetaan liittymän toimittamiseen tarvittavan verkoston rakentamis- ja vahvistamiskustannukset sekä purkukustannukset. Tilapäisen liittymän käyttöoikeus on voimassa korkeintaan kaksi vuotta sähköntoimituksen alkamispäivästä laskettuna.

Liittymän koon muuttaminen

Lisäliittymismaksu liittymän koon suurentamisesta on voimassa olevaan hinnastoon perustuva uuden ja vanhan liittymismaksun erotus. Kun liittymän suurentaminen edellyttää liittymisjohdon vahvistamista, vastaa liittyjä kustannuksista kiinteistön osalta liittämiskohdasta alkaen. Jos liittymän liittymistehoa pienennetään, liittymismaksua ei hyvitetä.

Liittymisjohto

Liittymisjohto on liittämiskohdasta sähkönkäyttöpaikkaan rakennettava lyhyt johto, jolla käyttöpaikan sähkölaitteisto liitetään jakeluverkkoon. Liittymisjohdon lajin, sähköisen mitoituksen ja asennuksen pitää vastata SV:n vaatimuksia.

Liittymismaksuun eivät sisälly

  • sähkönkulutusmittarit, tariffinohjauslaitteet ja luentapäätteet (niiden kustannukset sisältyvät siirtotariffin perusmaksuun).
  • liittymisjohto asennuksineen.

Muut ehdot

Liittyjän on järjestettävä SV:lle viivytyksetön pääsy sähkönkäyttöpaikan kulutusmittarille asentamalla joko 2-pesälukko tai lukittava avainputkilo, joiden on oltava avattavissa SV:n käyttämän lukitussarjan avaimella, tai vastaava muu SV:n hyväksymä järjestely.

Liittymismaksut sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia voimassaolevien yleisten liittymisehtojen mukaisesti.

Liittymismaksuja ei palauteta sopimuksen päättyessä eikä liittyjän siirtyessä uuteen liittymismaksujärjestelmään tai vyöhykkeeseen.

Liitettäessä sähköverkkoon sellaisia sähkölaitteita, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä, on varmistuttava sähkölaitteiden määräystenmukaisuudesta ja häiriösuodatuksesta. Edellytys koskee myös alle 16 A sulakkeilla liitettäviä laitteita. Näissä tapauksissa on tarvittaessa otettava yhteys SV:hen, joka voi antaa lisäohjeita laitteiden verkkoon liittämisestä. Tällaisia laitteita ovat mm. taajuusmuuttajat ja elektronisella liitäntälaitteella varustetut loistelamput.

Tarkemmat liittymisehdot on kirjattu liittymissopimukseen. Ellei liittymissopimuksessa ole erikseen muuta mainittu, noudatetaan voimassa olevia yleisiä liittymisehtoja.